Допълнения и корекции в програмата – 2024 2022-2023  2021 2020 2018-2019 2016-2017 2015  2014  2013 2012  2011  2010  2009  2008  2007    2006   2005    2004    2003


Март 2024


Допълнение

Модул Шкафове v.13.70

 • В Параметри на базата е добавен параметър "Повдига нагоре" с цел изграждане на скара под таван/плот на маса.
 • Автоматично премахва бленди и позиционира крака при видове възли: "долен ляв/десен етажерка заоблена", "долен ляв/десен етажерка скосена" и "долен ляв/десен етажерка с ъгъл".
 • В Параметри и контроли, страница Чекмеджета при конструкция "Нутнат под" да се отразява на пода стойността на  параметърa "Намалява размера на пода от всички страни".
 • В Параметри на пода при включване на "Разделя пода Mежду преградите" е добавена опция "При разделен под м/у преградите стъпват върху пода".
 • Страници с отстояние навътре: автоматично скалира въведено отстояние отдясно за детайли в област при сглобка Страните м/у пода и тавана.
 • В Параметри на рафтове, чекмеджета, врати...  при добавяне на врати/чекмеджета са добавени параметри: "Намалява дължината - луфт" и "Намалява височината - луфт" персонално за всяка. По подразбиране се изпълняват аналогичните от "Добавя врати чела дръжки".

Допълнение

Модул Врати v.6.34

 • В библиотека ПДЧ са добевени нови модели: 220, 221 с кант дръжка.

Допълнение

Модул Библиотеки с палитри v. 4.11

 • Добавена нова библиотека с палитри на JAF плотове 2024.

Допълнение

Модул Генериране на ценова оферта v.2.24

 • В Опис участвуващи в проекта елементи към списъка "Използвани материали в проекта" са добавени операции: (Десен бутон + Shift) - открива и маркира в списъка с материали селектирания от "Използвани материали в проекта"  и (Двойно кликане) - автоматично пресвързва номенклатурните елементи със същия материал.

Допълнение

Модул Допълнителни елементи v.3.55

 • В Стенен панел 4 е добавена възможност за разделяне по вертикала на две части, независимо от броя прорези.

Допълнение

Модул Групи v.1.05

 • Допуска чрез "Добавя възли към група" включване към групата и на оразмерителни линии (не се визоализират в списъка). Премахват се с операция "Изтрива примитиви от група".
На Autocad2022 във Врати са адаптирани за работа модели 131, 132, 133, 134, 175, 176, 177, 178.

Корекции

Модул  Шкафове v.13.65

 • При последващо включване на опция "Вратите/челата на открит кант" когато таванът е извеждан (чрез "-" отстояние отпред) напред над врата, да възстановява височината на вратата.

Design Sintez Professional

Модул Шкафове v.13.67.3

 • При цялостно оразмеряване на възел с чекмеджета, към които има добавени шаблонни конструкции на водачи, е разграничено оразмеряването на 1-во чекмедже със стойността за "Допълнително повдига корпуса на 1-вото".

Модул Разкрояване на материали v. 3.41.5

 • В Nesting разкроя при изчертаване на "Lamello Cabineo" да изрязва излишната част, която излиза извън габарита на детайла.
Февруари 2024


Допълнение

Модул Шкафове v.13.65

 • В Профили в списъка с добавени възела профили е изведена колона с позициите на профилите по височина.
 • В Профили при кликане в полето за позиция на "Междинна бленда L" по височина, автоматично изчислява и въвежда позицията.
 • В Параметри на рафтове, чекмеджета, врати...  е вграден нов алгоритъм (21) при разпределяне на детайлите в областта (3 врати една над друга с вътрешни рафтове и хоризонтални делители между тях). Изисква отстоянието отпред на рафтовете да е указано в параметрите.
 • При възел с 1 преграда в Параметри на рафтове, чекмеджета, врати... при селектирана врата автоматично въвежда отстояние отляво/отдясно при кликане в полетата с цел покриване на срещуположната област.
 • В Параметри на гърба  автоматично въвежда отстояние отгоре, когато тавана има отрицателно отсточние отзад, за да не се застъпват и гърба да застане под тавана.

Допълнение

Модул Врати v.6.32

 • В библиотека ПДЧ е добавен нов модел: 218, 219 с кант дръжка.

Допълнение

Модул Библиотеки с палитри v. 4.10

 • Добавена нова библиотека с палитри на JAF 2024.

Допълнение

Модул Разкрояване на материали v. 3.41

 • В Параметри и контроли, страница Параметри на разкрояването е добавен параметър "Добавя към маркерите за кантиране съкратеното име на канта".

Допълнение

Модул Библиотека с чертежи  v. 1.17

 • Автоматично извежда списък с чертежи, последно генерирани от модули Шкаф, Разкрояване и  Автоматично оразмеряване възлите в проекта.

Допълнение

Модул Менажер на операции и команди v.2.59

 • При зареждане на диалоговата форма можете да стартирате операции чрез  клавиши: 1 - за Поглед отгоре, 2 - за Поглед отпред, 3 - за Шкаф, 4 - за Коригиране на възел, 5 - за да измерите дистанция/проекция по координатна система

Корекции

Модул  Шкафове v.13.64.1

 • В Параметри Рафтове, чекмеджета, врати... при рафт да не преизчислва позицията отдолу и отстоянието отпред, ако стойностите са били променени вече.

Модул Врати v.6.32.1

 • При модели 18 и 123 е възстановено устновяването по подразбиране на дебелина, различна от 18мм.

Модул Библиотеки с палитри v. 4.10.1

 • При селектиране в "Кодове за уникалност Възли Ключови думи" е възстановено автоматичното селектиране и извеждане на преден план на слоевете, отговарящи на ключовите думи и изрази.

Design Sintez Professional

Модул Шкафове v.13.64.2

 • При промяна на габаритната височина на възела с добавени врати, автоматично да променя броя панти в зависимост от конфигурацията на приложенната шаблонна схема за панти.

Януари 2024


Допълнение

Модул Шкафове v.13.61

 • В Профили автоматично изрязва формата на ПРЕГРАДИТЕ с позицията на профилите.
 • В Профили е добавена опция Създава детайла, позволяваща автоматичното изрязване на страниците и преградите без добавяне на самия профил.

Допълнение

Модул Врати v.6.30

 • Към параметрите на модели: 22, 23, 28, 29, 185 (с алуминиева кант дръжка) е добавен параметър "Увеличава
  размерите на елементите при кантиране (предфризоване)".

Допълнение

Модул Допълнителни елементи v.3.54

 • В Стенен панел 4 облицовка е добавена опция "Пропорционално разпределя" броя прорези по височина.
 • Добавен Стенен панел 5 облицовка.
 • добавен Стенен панел 6 облицовка.

Допълнение

Модул Разкрояване на материали v. 3.40

Допълнение

Модул Параметри на системата  v. 3.11

 • В секция Автоматични операции и алгоритми е добавена е ръчна контрола за автоматично включване на опция  "Автоматичен контрол за вместимост: възел генериран от Шкаф спрямо възел" в модул "Поставя възли" при запис на нов проект.

Допълнение

Модул Генериране на ценова оферта v.2.23, Разкрояване на материали v. 3.40

 • Ускорена е обработката на информационните масиви, вследствие на което съществено е намалено времето за зареждане на диалоговите форми при големи бази с данни.

Корекции

Модул  Добавя врати/чела и дръжки  v.4.37.1

 • При добавяне на дръжки е отстранено изместване на дясностояща хоризонтална.

Модул  Генериране на помещение v.4.02.1

 • При добавяне на дръжки към врати с ъгъл на отваряне, дръжките да следват посоката на отваряне на вратите.

Модул  Библиотека с чертежи  v. 1.18

 • Извежда чертежите само на текущо наличните в проекта възли, премахвайки  файловете с чертежите на вече изтритите или коригирани възли.

Design Sintez Professional

Модул Шкафове v.13.63

 • При преградите при добавяне на крепеж е добавен ръчен контрол за избор на детайл, към който преградата добавя крепеж отгоре-отдолу.
 • Създадена е възможност горната страна на преградите да добавят крепеж към долната страна рафтовете. Отразява се в  Nestig разкроя и всички видове персонални оразмерявания на рафтовете.
 • Създадена е възможност долната страна на преградите да добавят крепеж към Горната страна рафтовете. Отразява се във всички видове персонални оразмерявания на рафтовете.

Модул Разкрояване на материали v.3.38

 • В Параметри и контроли, страница Nesting разкрой е добавен списък за избор на версията, към която да се записват файловете (всеки лист в отделен файл).