Допълнения и корекции в програмата –2021 2020 2018-2019 2016-2017 2015  2014  2013 2012  2011  2010  2009  2008  2007    2006   2005    2004    2003

Декември 2020


Допълнение

Модул Шкафове v.12.12

 • В Параметри на рафтове, чекмеджета, врати... опцията Автоматично препозициониране на рафтовете се установява в режим по подразбиране след потвърждение.
 • При изтриване на модела дръжки в главна форма да се премахват и дръжките на всички врати/чела в активните области.
 • В Допълнителни детайли в секция Аксесоари е добавен нов аксесоар Луничка 1 към Хоризонтален детайл.
 • В Параметри  и контроли, страница Допълнителни елементи при прехвърляне на елементи в библиотеката е създадена възможност за коригиране съдържанието на съществуващите.
 • В Параметри и контроли, страница Разбивка е добавена опция Показва/Скрива колони: Забележка (с автоматично вписване, когато детайлът е нутван и фалцван). Отнася се за спецификацията към справки Разбивка и Оразмеряване на целия възел.

Допълнение

Модул Врати v.5.97

 • Kъм група с модели МДФ е добавен нов подмодел: 191.
 • При генериране на модел 137 към наименованието на елементната номенклатура е добавена и дебелината на детайла.

Допълнение

Модул Библиотеки с палитри v. 3.95

 • На сървъра, обслужващ програмата, е добавена нова потребителска библиотека с палитри: Дамаски -> Кожи.

Допълнение

Модул Менажер на операции и команди v.2.50

 • Добавена е икона-операция, повикваща модул Щори Завеси. Моля, добавете иконата чрез Параметри и контроли в Менажер на операциите, от списък Достъпни операции.

Допълнение

Модул Параметри на системата  v. 2.96

 • При операция Установява базовите параметри на системата в режим по подразбиране е добавена опция Възстановява оригиналните рамери на диалоговите форми.

Корекции

Модул Врати v.5.94.3

 • При модел 137 да се допуска и изпълнява операция по промяна ширината на рамката.

Design Sintez Professional

Модул Шкафове v.12.15

 • В Оразмеряване е създадена секция Експортира, в която към 2D dxf  е добавено и експорт в 3D dxf файл.
 • В Параметри и контроли, страница Други,  секция Шрифт и стрелки при Оразмеряване и Разбивка е добавен параметър за големина на шрифта към опция Добавя стойностите за диаметър и дълбочина на отворите.

Модул Разкрояване на материали v. 3.02

 • При експорт за Nesting разкрой по детайлите (лява-дясна страница, под и таван) са добавени маркери за нутване или фалцване на база позицията на гърба.
 • При експорт за Nesting разкрой на сдвоени детайли маркерите за крепеж да се добавят само на единия от детайлите.

Ноември 2020


Допълнение

Модул Шкафове v.12.12

 • В Параметри на рафтове, чекмеджета, врати... при добавяне на Врата / Чекмедже са добавени опции Скалира отстоянието (позицията отдолу) и Скалира височината на челото/вратата. Опциите регламентират автоматичното преизчисляване позицията и височината на детайлите при промяна габаритната височина на възела.
 • В Параметри на рафтове, чекмеджета, врати... при ръчно добавяне на врати/чекмеджета/рафтове са допълнени нови (13-ти и 14-ти) аглоритми за автоматично препозициониране на детайлите.
 • В Извежда опис шаблони за зареждане  в списъка с шаблони към група с десен бутон да се преминава от единичен/групов режим на селекция. В групов режим на селекция да се изпълняват операции за сектираните шаблони:
  • Прехвърляне в група.
  • Изтриване от група (клавиша Delete).
  • Изтриване от базата данни (физически от диска).
 • В Извежда опис шаблони за зареждане  e  добавен поле Код за уникалност на селектирания в списъка шаблон. След промяна автоматично да се променя кода на вече записан шаблон.

Допълнение

Модул Библиотеки с палитри v. 3.94

 • В Библиотека списъка с библиотеки е разделен на Локални (инсталирани на компютъра) и Сървър (намиращи се сървъра, обслужващ програмата).
 • В Библиотека свойствата на палитрите в библиотеките от сървър могат да бъдат установявани в режим по подразбиране. С цел автоматичното установяване на свойствата при свързване на палитри от тези библиотеки със слоеве.

Допълнение

Модул Генериране на помещение v.3.85

 • В Параметри на прозореца чрез стойностите за ляво/дясно скосяване да се извършва едновременно скосяване на горните ъгли.

Допълнение

Модул Невидими възли в проекта v.1.14

 • Добавена операция Скрива 2D линиите в проекта.

Допълнение

Модул Отваря проект v.2.10

 • Добавена операция Изтрива номеклатурите на проект на всички селектирани в списъка проекти. С цел почистване на номенклатурите и увеличаване скоростта на работа.

Програмните модули, генериращи възли, да допускат наличие в проекта на 2D примитиви: Line и PLine.

Корекции

Модул Шкафове v.12.07.6

 • При сглобка Стените между пода и тавана + Тавана вътре и изключена Лява/Дясна страница ,таванът да поема дебелината на липсващата страница.
 • При зареждане на шаблон през Извежда опис шаблони за зареждане се разблокират автоматично блокираните при записа на шаблона полета.
 • В страница Допълнителни елементи е премахната операция Добавя/Коригира в елемента в списъка. Процесът е оптимизиран чрез директно отразяване в списъка при извършване на промяна.

Модул Бибилиотеки с нестандартни възли v. 2.20

 • Към списъка Възли в подменюто е добавена операция смяна режима на селектиране единичен / групов с десен бутон. В групов режим се допуска изтриването на възли от списъка на подменюто.

Модул Разкрояване на материали v. 2.98.7

 • Възстановена е работата на справка Калкулация по Възли/Общо при смесени генерирани и нестандартни възли в проекта.

Design Sintez Professional

Модул Шкафове v.12.07.3

 • В Параметри на рафтове, чекмеджета, врати... при добавени врати към преграда да допуска последваща промяна на страната, към която ще се монтира пантата (отляво/отдясно), без да се налага отново да се прави разпределението в областта.
 • При персонално оразмеряване на детайлите таван, рафтове и бленди страните с крепеж лява/дясна са разменени с цел при последващо огледално раздупчване детайла да се обърне и сглоби коректно.

Модул Разкрояване на материали v. 3.00

 • При Нестинг разкрой (VCarvePro) към детайли с неправоъгълна форма да се добавят маркерите за отвори от крепежа.
 • При включено Изчертава неправоъгълната форма на детайлите да се изчертава формата на 3-ти и 4-ти гръб (опция Генерира гърбове м/у преградите).Октомври 2020


Допълнение

Модул Шкафове v.12.07

 • В Параметри  и контроли, страница Разбивка е добавена опция Показва/Скрива колони: Материал в спецификацията към справки Разбивка и Оразмеряване на целия възел.
 • В Параметри  и контроли, страница Разбивка е добавена опция  Показва/Скрива колони: Дебелина на детайлите в спецификацията към справки Разбивка и Оразмеряване на целия възел.
 • В Извежда опис шаблони за зареждане  e активирано полето Наименование на шаблона. Промяната се записва автоматично след корекция.
 • В Параметри на краката при избор на модели 35 и 36 автоматично да регулира височината на краката в зависимост от габаритната височина на шкафа и дебелината на тавана.
 • В Параметри на рафтове, чекмеджета, врати... е добавена опция "Автоматично препозициониране на рафтовете" за вкл./изкл. контрола на позицията на рафтовете при въвеждане позицията и висичната на вратите и челата.
 • в Запис на шаблон при презапис на шаблон (със същото наименование) да изключва автоматично опцията Създава икона и показва съществуващата вече към шаблона. С цел да не се унищожават оцветените изображения на шаблона при презапис.
 • В секция Допълнителни детайли са добавени две нови автоматични разпределения на детайлите, предназначени за обличане на изрязани задни ляв или десен ъгъл на шкафа.

Допълнение

Модул Невидими възли в проекта v.1.12

 • Добавена операция Показва всички възли в проекта.

Допълнение

Модул Коригиране на възел v. 1.65

 • При стартиране на Пълен списък на генерираните възли в секция Изпълнява операция при Разбивка са добавени параметри: в един файл (генерира оразмеряванията на всички селектирани в списъка възли последователно в един файл) или в персонални файлове (всеки възел се изпълнява в отделен файл).

Допълнение

Модул Библиотека с чертежи  v. 1.13

 • Добавена справка Разбивка /Оразмеряване на целият възел  в единичен файл, генериран от модул Шкаф през модул Корегиране на възел.

Допълнение

Модул Видими слоеве в проекта v.1.17

 • Към списъка със слоевете и свързаните с тях палитри в колона Възел / Код се вписва и пренадлежащият код за уникалност на генерираните възли.

Корекции

Модул Шкафове v.12.00

 • При генериране с включена опция Добавя номерация в елементните номенклатури на детайлите с мярка КВ.М. отпада изискаването задължително да се включва и опция Добавя номерация към кода за уникалност в главна форма.
 • При промяна габаритната височина на възела автоматично да променя височината на крака модели 35 и 36.
 • При зареждане на шаблон през Извежда опис шаблони за зареждане се разблокират автоматично блокираните при записа на шаблона полета.
 • При генериране на лост количеството на елементната номенклатура е променено на 2 броя.

Модул Врати

 • Модел 185 да извежда прозорец с параметри и контроли за промяна.

Модул Невидими възли в проекта v.1.11.5

 • Операция Не скрива маркираните е променена на Показва само скритите възли в списъка.

Модул Оцветява проекта с текстура v.1.30.5

 • Чувствително е намалено времето за изпращане на проекти за оцветяване на сървъра.
Септември 2020


Допълнение

Модул Шкафове v.12.05

 • При запис на шаблон са добавени параметри за фиксиране (не промяна) на размерите на шаблона при зареждането му за генериране.
 • В Параметри Рафтове, чекмеджета, врати... при добавяне на врата е добавен аксесоар: Бутилиера за шкаф 200мм.
 • В Параметри Рафтове, чекмеджета, врати... при добавяне на Врата/Чекмедже от модели 22, 23, 25, 29, 30, 31, 185 (с вкопани дръжки), автоматично да премахва дръжката, добавяна при избора на модел.
 • При добавени Врата/Чекмедже БЕЗ дръжки и последващ избор на модел да добавя избраната дръжка като вертикална/хоризонтална на съществуващите врати/чела.
 • В Параметри и контроли, страница Оразмеряване е добавена опция Добавя номерацията на възела в проекта за справка Оразмеряване на целия възел.

Допълнение

Модул Врати v.5.94

 • В параметрите на модели 18 и 123 е добавена възможност за установяване на параметрите в режим по подразбиране, различни от текущите.
 • В Параметри  и контроли, страница Допълнителни елементи е добавен списък Последните 20 използвани допълнителни елементи.

Допълнение

Модул Коригиране на възел v. 1.64

 • При стартиране на Пълен списък на генерираните възли в секция Изпълнява операция при Оразмеряване са добавени параметри в един файл (генерира орамеряванията на всички селектирани в списъка възли последователно в един файл) и в персонални файлове

Допълнение

Модул Библиотеки с палитри v. 3.93

 • Добавена нова пълна библиотека с палитри на Fundermax  2020.
 • В списъка Възли към които принадлежиат слоевете са добавени маркери за слоевете на Помещение, Плот, Плочки подови и Плочки стенни.

Допълнение

Модул Параметри на системата v.2.95

 • В Установява базовите параметри на системата в режим по подразбиране е добавено персонално зануляване на параметрите на модул Фаянс Теракот.

Корекции

Модул Шкафове v.12.00.2

 • В Извежда опис шаблони за зареждане изтриването на шаблони от група променено от десен бутон на мишката на клавиша Delete.
 • В Извежда опис шаблони за зареждане, операция Коригира текста към шаблона е премахната от менюто, изпълнявайки се автоматично при самото корегиране на текста.
 • В Параметри Рафрове, чекмеджета, врати...
  • При добавяне на рафт с отстояние отляво + опция Скалира отстоянието фиксирайки позицията му, след промяна на габаритната дължина да скалира отстоянието.
  • При добавяне на рафт с отстояние ОТЛЯВО и включена опция СКАЛИРА отляво: ... - при промяна размера по дължина на възела не се променя отстоянието на рафта отляво.

Модул Коригиране на възел v. 1.63.6

 • При Пълен списък на генерираните възли, опция Спира генерирането за корекция да се включва автоматично при селектиране на възли в списъка.
Август 2020


Допълнение

Модул Шкафове  v.11.96

 • В Параметри  и контроли, страница Допълнителни елементи е добавен списък  Последните 20 използвани допълнителни елементи.
 • В Параметри на рафтове, чекмеджета, врати... при копиране отстоянията на рафтове е добавено действие копиране на отстоянията само на селектираните в списъка рафтове. Изпълнява се, когато списъка е режим на групова селекция (двойно кликает в него).
 • Във връзка с допълнение от предходния месец относно В Параметри и контроли , страница Чекмеджета, опция Повдига корпуса с дебелината на пода са извършени корекции, променящи съществуващата към момента логика на позициониране на корпуса на чекмеджетата. Действието на опцията е променено на Изравнява позицията на корпусите спрямо челата.
 • В Параметри на рафтове, чекмеджета, врати... при добавяне на врата е изградена структура за добавяне на аксесоари.
 • В Параметри на рафтове, чекмеджета, врати... при добавяне на врата  е добавен аксесоар: Бутилиера за шкаф 150мм.
 • В Параметри на краката е добавен нов модел 36.

Допълнение

Модул Врати v.5.92

 • Към модел 30 (с вкопана дръжка) е добавено разпределение Център-Център.

Допълнение

Модул Фаянс и теракот v.1.27

 • Добавена ново разпределение: Таван - > Окачен таван.

Допълнение

Модул Библиотеки с палитри v. 3.92

 • Добавена нова пълна библиотека с палитри на Rosi 2020.

Допълнение

Модул Бибилиотеки с нестандартни възли v. 2.19

 • Добавени нови 26 бр. нестандартни възли.

Корекции

Модул Шкафове v.11.93.2

 • Намалено е чувствително времето за генериране на преглед.
 • При генериране на гърбове между преградите да допуска персонална промяна на дебелината на всеки гръб.

Модул Разкрояване на материали v. 2.98.4

 • При изпълнение на справка Разпечатва списъка с елементите 4 на фирма Ламина: видът на справката е адаптиран към текущия формуляр на фирмата. 
Юли 2020


Допълнение

Модул Шкафове  v.11.93

 • В Параметри на рафтове, чекмеджета, врати... при Рафтове е добавена опция "Страна около която да се извърши ротацията: вкл.=задна изкл.=предна".
 • В Параметри на рафтове, чекмеджета, врати... в при ръчно добавяне на врати/чекмеджета/рафтове е допълнен нов аглоритъмът за автоматично препозициониране на детайлите.
 • В Параметри и контроли , страница Чекмеджета към параметър Допълнително повдига корпуса е добавена опция Повдига корпуса с дебелината на пода. По подразбиране опцията е изключена и корпусът на чекмеджетата се повдига спрямо челото само с въведената стойност в Допълнително повдига корпуса.
 • В Параметри на краката е добавен нов модел 34.

Допълнение

Модул Врати v.5.91

 • Към група с модели МДФ е добавен нов подмодел: 190.
 • В Параметри и контроли , страница Допълнителни елементи е добавена структурата за преподреждане съдържанието на списъка.

Допълнение

Модул Добавя врати/чела и дръжки  v.4.31

 • Операция Дръжки поставя: при последващо стариране на модула и операцията да не извежда в списъка вратите и челата, на които вече са добавени дръжки.

Допълнение

Модул Библиотеки с палитри v. 3.90

 • Добавена нова пълна библиотека с палитри на Saleks  2020.

Допълнение

Модул Генериране на ценова оферта v.2.17

 • В Опис елементи за свързване с материали е добавен списък с използваните в проекта кодове за уникалност за групово селектиране на всички елементи отговарящи на избран от списъка код.

Допълнение

Модул Бибилиотеки с нестандартни възли v. 2.18

 • Добавени нови 32 бр. нестандартни възли.

Корекции

Модул Генериране на помещение v.3.83.7

 • Отстранено разместване на стъклата на 5 и 8 прозорци.
 • При включване на Пейзаж -> Дневен  автоматично въвежда отстояние от стените на помещението.

Модул Номенклатури на ценообразуването  v. 1.90.3

 • В Номенклатура материали е премахната нуждата да се изтрива материла от група, за да бъде регистриран в друга.
 • Изтриването на материали от регистрираните в група е променено от десен бутон на мишката на Delete.

Модул Разкрояване на материали v. 2.98.3

 • При изпълнение на справка Разпечатва списъка с елементите 4 на фирма Ламина, размерите на детайлите и кантовете да се транслират в мерната единица, указана в Параметри и контроли, страница РазкрояванеЮни 2020


Допълнение

Модул Шкафове  v.11.90.2

 • В Параметри и контроли, страница Други, секция Кантиране е добавена опция Премахва кантирането на пода отляво и отдясно когато е външен.
 • В Параметри и контроли, страница Елементи към списъка  Основни номенклатурни наименования на елементите са добавени номеклатурите на краката за автоматично свързване с материали в модул Генериране на ценова оферта.
 • В Параметри на рафтове, чекмеджета, врати... в секция Отстояние е добавена операция Копира отстоянията на останалите еднородни детали в областта.
 • В Параметри на рафтове, чекмеджета, врати... при ръчно добавяне на врати и рафтове са вградени два нови аглоритъма за автоматично препозициониране на детайлите.

Допълнение

Модул Врати v.5.90

 • Към група с модели МДФ е добавен нов подмодел: 189.

Допълнение

Модул Кухненски плот и мивка v.1.85

 • В Параметри и контроли, страница Елементи за детайли хоризонтален и вертикални плотове допуска промяна на мерната единица на кв.м. . Маркери за кантиране в картата  на разкроя не се поставят.

Допълнение

Модул Библиотеки с палитри v. 3.89

 • Добавена нова пълна библиотека с палитри на Saleks Плотове 2020.

Допълнение

Модул Бибилиотеки с нестандартни възли v. 2.17

 • Добавени нови 30 бр. нестандартни възли.

Допълнение

Модул Фаянс и теракот v.1.26

 • Добавено ново разпределение на подови плочки.

Допълнение

Модул Слой-Палитри v. 1.12

 • Всички слоеве на използваните в програмата нестандартни и служебни възли са свързани с палитри. С цел автоматичното им свързване в  модул Библиотека с палитри.

Корекции

Модул Шкафовеv.11.90.1

 • При сглобка Пода и тавана м/у страните + Тавана отгоре. При изключване->включване на кантирането: ... 1.страниците да не се кантират ОТГОРЕ. ... 2.Таванът се кантира отляво и отдясно.

Модул Измерване и оразмеряване  v.3.12.3

 • При изпълнение на операция Измерва не се изиска повторно стартиране.

Добавя врати/чела и дръжки  v.4.30.4

 • Възстановено е прехвърлянето на персоналния код за уникалност на вратите и челата при автоматично генериране от модул Шкаф.

Design Sintez Professional

Модул Разкрояване на материали v. 2.98.1

 • При Nesting разкрой е възстановено добавянето на наименованията на детайлите, когато са с неправоъгълна форма.
Май 2020


Допълнение

Модул Шкафове  v.11.88.2

 • В Параметри на краката е добавен нов модел - 34.
 • В Параметри и контроли, страница Елементи към списъка  Основни номенклатурни наименования на елементите са добавени номеклатурите на аксесоарите за автоматично свързване с материали в модул Генериране на ценова оферта.
 • В Параметри на рафтове, чекмеджета, врати... при работа с рафтове е добавен параметър Ротация на рафта спрямо задната му страна.

Допълнение

Модул Врати v.5.89

 • Към група с модели ЛПДЧ е добавен нов подмодел: 188.

Допълнение

Модул Библиотеки с палитри v. 3.88

 • Добавена нова пълна библиотека с палитри на JAF 2020.

Допълнение

Модул Генериране на ценова оферта v.2.16

 • Към списъка с генерирани номенклатури (детайли) за свързване с материали е добавена операция "Отделяне в офертата" като отделни самостоятелни редове от материалите (подходящо за ел. уреди).

Допълнение

Модул Разкрояване на материали v. 2.98

 • В справка Оферта от общата сума на материалите са изведени материалите на изключените номенклатури (например: Уреди) в модул Генериране на ценова оферта. Те са изведени като отделен списък в офертата и са  включени към общата сума.
 • В Параметри и контроли, страница Оферта е добавен параметър за наименование на списъка с номенклатури (уреди), изключени от общата сума на материалите.

Допълнение

Модул Менажер на операции и команди v.2.49

 • Добавен макрос Генерира ценова оферта -> Оферта, автоматично стартиращ последователно модули Генерира ценова оферта и Разкрояване на материалите -> Справка "Оферта".

Допълнение

Модул Тест възли  v. 1.93

 • При изпълнение на тест "Невъведени в менюто възли регистрирани в Опис възли и Архивен" автоматично да регистрира невъведените възли в списъка Възли от импорт за разпределение чрез модул  Библиотека с нестандартни възли.

Допълнение

Модул Поставя възли v.2.37.4

 • Всички диалогови форми в модула могат да бъдат затваряни директно с натискане на клавиш ESC.

Корекции

Модул Шкафове v.11.88.3

 • В диалоговата форма за изграждане на неправоъгълна форма на детайлите е премахната операция Скрива / Показва не използваните полетта - точки.
 • При ротирани допълнителнни детайли вертикални/хоризонтални добавените аксесоари и отвори да следват ротацията на детайла.

Модул Библиотеки с палитри v. 3.88

 • В Библиотека при добавяне на нови палитри в главна библиотека чрез операция Добавя всички в самостоятелна папка автоматично да премахва от името на папката текста "Eksport_" (добавен при експортиране на папка).

Модул Номенклатури на ценообразуването  v. 1.90.2

 • В Номенклатура материали при сортиране на списъка по колона Група е отстранено изчистване на номенклатурата от материалите, които не са свързани в група.

Design Sintez Professional

Модул Шкафове v.11.88.5

 • В Параметри рафтове чекмеджета тръби: при добавяне на врата с шаблонна схема за панти е изведен списък с позицията на пантите по вратата за корекция.
 • В Параметри рафтове чекмеджета тръби:  при избор на  Шаблонна конструкция на чекмедже да позволява свободен избор на срещуположен детайл (страница/преграда).
 • В Параметри и контроли , страница Панти е добавена опция Поставя отвори по страниците и преградите от добавените панти.
 • В Параметри и контроли , страница Панти са добавени параметри: Разстояние от долния край до центъра на първа панта и Разстояние от центъра на последна панта до горния край.
Април 2020


Допълнение

Модул Шкафове  v.11.82

 • В Параметри на краката е добавен нов модел 33.
 • В Параметри на тавана, секция Аксесоари са добавени нови аксесоари: Луничка 1 и Луничка 2.

Допълнение

Модул Врати v.5.89

 • Към група с модели ЛПДЧ е добавен нов подмодел: 187.
 • Всички модели врати/чела са адаптирани за групова работа (добавяне по няколко на шкаф) за справки Разбивка и Оразмеряване на модул Шкаф.

Допълнение

Модул Библиотеки с палитри v. 3.87

 • Добавена нова пълна библиотека с палитри на Rosi - AGT 2020.

Допълнение

Модул Фаянс и теракот v.1.25

 • Добавено ново разпределение на подови плочки: Ромбоидно.

Допълнение

Модул Разкрояване на материали v. 2.95

 • В справка Оферта  е добавена секция Добавя списъка с материали в таблицата.
 • В Параметри и контроли, страница Оферта е добавена опция Добавя списъка с материали в таблицата с поле за заглвен текст на секцията в справката.
 • В Параметри и контроли, страница Оферта е добавен параметър Хоризонтално подравняване ляво-център-дясно за редовете в справката.
 • В Параметри и контроли, страница Параметри на справките, за справка Разпечатва списъка с елементите е добавен параметър Конвертира имената на детайлите на латиница.


Чувствително е намалено количеството на необходимата работна памет (RAM), използвана от програмата. Вследствие на което е повишена стабилността и при работа.

Корекции

Модул Шкафове v.11.82.1

 • В Параметри на рафтове, чемкеджета, лостове... да изпълнява Пропорционално разпределя оставащите рафтове, стартирано от врата.

Design Sintez Professional

Модул Менажер на операции и команди v.2.48

 • Към списъка с макроси за автоматично изпълнение е добавен нов Шкаф -> Оразмеряване: Детайли. С цел намаляване на операциите и съкращаване на времето за изпълнение.
Март 2020


Допълнение

Модул Шкафове  v.11.80

 • При разцепен таван между преградите и аксесоари към тавана е добавен списък за определяне към кои тавани да се добавят аксесоарите.
 • Аксесоарите Кухненска поставка за хартия 2, Кухненска поставка за хартия 3, Матрак с завивка 90/190, Матрак с завивка 160/190, Закачалка за портманто 1 да създават елементни номенклатури за ценообразуването.

Допълнение

Модул Врати v.5.87

 • Към група с модели Пресован MDF е добавен нов подмодел: 186.
 • При генериране на модел 31 (плъзгащи се врати за гардероб) към наименованието на елементната номенклатура е добавена дебелината на детайла.

Допълнение

Модул Библиотеки с палитри v. 3.86

 • Добавена нова пълна библиотека с палитри на Egger 2020/21.

Допълнение

Модул Разкрояване на материали v. 2.92

 • В секция Справки е добавено генериране на Оферта към краен клиент. За създаването и се използва информация от справка Разход на материали и Разходи към проект от Отваря преокт.
 • В Параметри и контроли е добавена страница Оферта, позволяваща определянето на вида и съдържанието на генерираната оферта.
 • В Параметри и контроли, страница Разкрояване е добавена опция Затваря файловете след генериране на разкрой - всеки лист в отделен файл.

Допълнение

Модул Фаянс и теракот v.1.24

 • Добавена секция Ротация при вид Стенни плочки. Директно зарежда дълбочината на помещението като дължина на областта с плочки.

Допълнение

Модул Отваря проект v.2.09

 • Добавена е операция за въвеждане на Разходи към проекта. Информацията се използва при генериране на Оферта  в разкрояване.

Допълнение

Модул Номенклатури на ценообразуването  v. 1.90

 • Добавена е нова номенклатура Номенклатура Разходи. Преднаначена е за изчисляване стойността на проекта.

Корекции

Модул Библиотека с чертежи  v. 1.12

 • При изпълняване на операция Местоположение файловете-чертежи в списъка се копират в отделна директория "C:\acad_pic\temp\Bibilioteka_s_fajlowe_temp", която се отваря при приключване на операцията с цел бърз и директн достъп до тях.

Design Sintez Professional

Модул Шкафове v.11.80.1

 • Преградите са адаптирани за работа с новия модел крепеж: Lamello Cabineo 8/12.

Модул Разкрояване на материали v. 2.90
Февруари 2020


Допълнение

Модул Шкафове  v.11.75

 • В диалоговата форма за изграждане на неправоъгълна форма на под, таван и хоризонтален доп.детайл е добавена операция Създава чернова 2,  създаваща файл-чернова с двойно по-голям брой точки по лицевата страна на детайлите.
 • В Параметри на бленди е добавен параметър Отстояние отдясно персонално за всяка.
 • При кликане с ляв бутон в полето Позиция По Y и включена ЛЯВА ротация възела ще запази избраната в проекта позиция, без да се измесва.
 • За справки Разбивка и Оразмеряване в спецификацията да се добавят детайлите, добавени от Параметри и контроли, страница Допълнителни елементи в мерна единица броя.
 • В спецификацията към справки Разбивка и Оразмеряване да извежда бройката на детайлите с мерна единица броя.
 • В Параметри и контроли, страница Оразмеряване е добавен параметър: Закръгля измерените разстояния към цяло число в Разбивка и Оразмеряване.

Допълнение

Модул Врати v.5.85

 • Към група с модели ЛПДЧ е добавен нов подмодел: 185.

Допълнение

Модул Библиотеки с палитри v. 3.85

 • Добавена нова пълна библиотека с палитри на Kronospan Trends 20/21.

Допълнение

Модул Разкрояване на материали v. 2.86

 • В Параметри и контроли, страница Разкрояване е добавен параметър Конвертира имената на детайлите на латиница в картата на разкроя, както и слоевете при експорта за Nesting разкрой.

Допълнение

Модул Параметри на системата v. 2.94

 • В Постоянни параметри е добавена опция Определяне местоположението на възел: Зарежда диалоговата форма, определяща начина на работа на модула.  

Допълнение

Модул Определяне местоположението на възела v.4.18

 • При изключена опция Зарежда диалоговата форма в Параметри на системата директно да изисква избор на възел/група и при определяне на разстояниято за преместване. Методът намалява операциите и времето за преместване. 

Корекции

Модул Шкафове v.11.74.3

 • При цялостно и персонално оразмеряване на детайлите е премахнато закръглянето на измерените стойности в оразмеряванията.
 • При генериране на файловете-чернови за ръчно изграждане на неправоъгълна форма на детайлите да се изчертават в мм на екрана.

Модул Менажер на операции и команди v.2.47.3

 • Отстранено объркване при зареждане на проекти от списъка с последните 20 отваряни , когато в Отваря проект са изтривани на проекти.

Модул Номенклатури на ценообразуването v.1.85.3

 • В Номенклатура материали е отстранено разминаване между селектирания и заредения материал след сортиране на таблицата по колони.

Модул Библиотека с чертежи  v. 1.11.5

 • Променени операции в списъка с файлове:
  • При двойно кликане се изпълнява операция Отваряне.
  • Кликане с десен бутон променя начина на селектиране от единично на групово и обратно.

Design Sintez Professional

Модул Шкафове v.11.77.1

 • В Параметри и контроли, страница Крепеж е добавен нов модел Lamello Cabineo 8/12.
 • Добавеният крепеж от разделен таван между преградите да се отразява по преградите в Nesting ракроя.

Модул Разкрояване на материали Разкрояване на материали v. 2.88

 • В Параметри и контроли, страница Разкрояване е добавен параметър Ротира плочата с детайлите при Nesting разкрой при включена опция Разкроява всеки лист в отделен файл... с цел директно позициониране на плочата спрямо НУЛАТА и Посоката на рязане.
 • В Параметри и контроли, страница Разкрояване е добавен параметър Минимален размер на страните на детайлите за отделянето им с друг слой. Детайлите с размер, по-малък от въведената стойност, се свързат със слой "малък детайл" с цел отделянето им в Nesting разкроя.Януари 2020


Допълнение

Модул Шкафове  v.11.76

 • В Параметри на  бленди е добавен параметър Отстояние отляво персонално за всяка.
 • В диалоговата форма за изграждане на неправоъгълна форма на Лява / Дясна страници и Прегради е добавена операция Създава чернова 2 с двойно по-голям брой точки по лицевата страна на детайлите.
 • В Параметри на тавана е изградена структура за добавяне на аксесоари.
 • В Параметри на тавана е добавен е аксесоар Изтеглящ лост за гардероб на размери 250/300/350/400/450/500.
 • В Параметри на гърба -опция Променя дълбочината на прилежащите към гърба елементи е установена в режим по подразбиране, изисква потвърждение.

Допълнение

Модул Врати v.5.84

 • Към група с модели Пресован MDF е добавен нов подмодел: 184.

Допълнение

Модул Генериране на ценова оферта v.2.15

 • В Опис участвуващи в проекта елементи е добавен филтър Доставчици... за списъка с материали.
 • В Опис участвуващи в проекта елементи е добавена комбинация Shift + десен бутон върху елемент, свързан с материал, за бързо откриване и селектиране на материала в Номенклатура материали.

Допълнение

Модул Менажер на операции и команди v.2.47

 • Към списъка с последните 20 отваряни проекта е добавена операция Филтриране на списъка с оцветени изображения на проекти по името на маркирания от послединте 20 отваряни.
 • Добавена операция към списъка с файловете-чернови: клавиш Delete изтрива маркирания в списъка файл-чернова.

Корекции

Модул Шкафове v.11.70.2

 • При Цялостно оразмеряване на възела е отстранено неточно измерване на габаритната дължината и височина на възела в следната ситуация: Пода и тавана м/у страните + изключена лява страница+ включена  дясна страница + изключен таван.
 • В Аксесоари при първоначално добавяне на нов опцията Създава елементна номенклатура приема състоянието на същата от главна форма.

Модул Генериране на помещение v.3.83.4

 • При влизане в Параметри на прозорците да не занулява параметър Позиция на прозорците в стените.

Design Sintez Professional

Модул Разкрояване на материали v. 2.85

 • При работа с няколко обединени в един разкрой проекти е добавена справка: Доставчици.