Примерни справки генерирани от програмата


без скрити линии
скрити линии
визуализация

Мерната единица на справките  в която се изпълняват може да бъде m, cm, mm.


Справки в табличен вид